امور اکتشافات و زمین شناسی

– مطالعه و تحلیل اطلاعات اکتشافی موجود.
– پیمایش و نمونه برداری از تغییرات سنگ شناسی، آلتراسیون ها و کانی زایی ها در محدوده معدن.
– آنالیز نمونه ها و مطالعه میکروسکوپی مقاطع میکروسکوپی.
– تحلیل نتایج نمونه های برداشت شده.
– تهیه نقشه توپوگرافی و زمین شناسی معدن.
– طراحی شبکه حفاری.
– حفاری و مغزه گیری از عمق زمین.
– مطالعه مغزه های حفاری و تهیه لیست نمونه برداری برای آنالیز مغزه ها.
– نمونه برداری و خردایش و بسته بندی نمونه ها.
– ارسال نمونه ها به آزمایشگاه معدنی معتبر.
– اخذ و تحلیل نتایج آنالیزها.
– توسعه حفاری های اکتشافی بر اساس نتایج آنالیزها.
– مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی جهت بررسی و تحلیل آب های سطحی و زیر زمینی محدوده معدن و تأثیرات آن بر عملیات استخراج و ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تأثیرات منفی آن.
– مطالعات ژئوتکنیک به روش های مختلف جهت تحلیل پایداری شیب و استفاده در طراحی پیت های استخراجی.